UGNX5入门介绍 双击视频全屏
您的Flash Player版本过低,请进行网页播放器升级

本套视频教程针对UG软件的产品设计应用,从零开始,结合案例,详细讲解UG各项绘图、建模功能及操作流程;帮您轻松掌握UG产品设计技术!本教程内容丰富,理论与实战并重,讲解通俗易懂,是UG产品设计从业者的知识宝库!

3:21 初级 更多介绍>>
案例

UG NX5.0 工业产品设计 

目录 介绍
第1章 UG设计入门
1.1 UG NX5概述 播放中
1.2 UG NX5的功能模块
    UGNX5功能模块
    CAE
1.3 UG NX5数据交换
    UGNX5数据交换
    IGES
1.4 设计范例
    设计范例
    设计基础
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第2章 UG NX5设计基础操作
2.1 基本操作工具
    绘图区
    常用命令
    过滤器
    平移
2.2 视图布局设置
2.3 工作图层设置
2.4 系统参数设置
2.5 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第3章 草绘设计
3.1 草图平面
3.2 草绘设计
    草绘设计
    镜像
3.3 草图约束与定位
    草图约束与定位
    草图绘制
    显示移除约束
3.4 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第4章 曲线的构造和编辑
4.1 概述
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
4.2 样条曲线
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
4.3 二次曲线
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
4.4 螺旋线
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
    曲线构造和编辑
4.5 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第5章 创建基本曲面
5.1 概述
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
5.2 直纹面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
5.3 通过曲线曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
5.4 通过曲线网格曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
5.5 设计范例
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
    创建基本曲面
第6章 扫描曲面设计
6.1 扫面曲面的操作方法
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
6.2 扫描曲面的缩放方式
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
6.3 扫描曲面的方位控制
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
6.4 设计范例
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
    扫描曲面设计
第7章 基础实体设计
7.1 实体建模概述
7.2 体素特征
    体素特征
    圆锥
7.3 拉伸
7.4 回转
7.5 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第8章 圆台和孔零件设计
8.1 圆台设计
8.2 孔设计
8.3 布尔运算
8.4 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第9章 零件角设计
9.1 倒斜角设计
9.2 边倒圆设计
    边倒圆设计
    拐角倒角
9.3 面倒圆设计
9.4 软倒圆设计
9.5 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第10章 腔体零件设计
10.1 腔体设计
    腔体设计
    常规腔体
10.2 凸垫设计
10.3 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第11章 抽壳零件设计
11.1 抽壳参数设置
11.2 抽壳操作步骤
11.3 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第12章 键槽和螺纹设计
12.1 键槽设计
12.2 沟槽设计
12.3 螺纹设计
    螺纹设计
    螺纹头数
12.4 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第13章 特征的操作
13.1 特征操作
    特征操作
    特征操作
    特征操作
13.2 特征编辑
13.3 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第14章 工程图设计基础
14.1 工程图概述
14.2 视图操作
    视图操作
    部件视图
    剖视图
    剖视图
14.3 编辑工程图
    编辑工程图
    定义视图边界
    视图相关编辑
14.4 尺寸标注、注释
    尺寸标注、注释
    尺寸标注、注释
    尺寸标注、注释
14.5 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第15章 曲面操作
15.1 延伸曲面
15.2 轮廓线弯边
    轮廓线弯边
    矢量拔模
15.3 曲面偏置
    曲面偏置
    曲面偏置
15.4 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第16章 曲面编辑和渲染
16.1 曲面编辑基础
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
16.2 参数化编辑
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
16.3 渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
    曲面编辑和渲染
16.4 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第17章 装配设计
17.1 装配概述
17.2 装配方式方法
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
17.3 爆炸视图
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
17.4 组件阵列
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
17.5 装配顺序
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
    装配设计
17.6 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第18章 模具设计基础
18.1 注塑模向导(Mold wizard)介绍
    模具设计基础
    模具设计基础
    模具设计基础
    模具设计基础
    模具设计基础
    模具设计基础
18.2 注塑模向导设计入门
    模具设计基础
    模具设计基础
    模具设计基础
    模具设计基础
    模具设计基础
    模具设计基础
18.3 设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
    设计范例
第19章 UG CAM基础
19.1 UG CAM加工环境
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
19.2 加工参数的创建和设置
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
19.3 后置处理和车间工艺文档
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
19.4 设计范例
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
    UG CAM基础
视频 151个 总时长9:53:23

本套视频教程针对UG软件的产品设计应用,从零开始,结合案例,详细讲解UG各项绘图、建模功能及操作流程;帮您轻松掌握UG产品设计技术!本教程内容丰富,理论与实战并重,讲解通俗易懂,是UG产品设计从业者的知识宝库!

按分类浏览

课程:
案例:
职业: